Kỹ năng Mindmap

Kỹ năng Mindmap

Lịch sử ra đời của Sơ đồ tư duy - và cách tạo Sơ đồ tư duy trên Canva

Sơ đồ Tư duy

 

 

Cách sử dụng:

 

 

Cách tạo tư duy trên  Canva

- Tạo trên Canva

Đăng nhập: user name: PhamNgocQuang2012@gmail.com pass: LifeSupportLife2018

Ngày: 31/5/2021 - đăng bởi: QuangPN
QuangPN 05/31/2021 04:37:25 PM

Tag: #Kỹ năng:

----------------