Buổi 2: Định vị bản thân dựa trên Giá trị cốt lõi

Buổi 2: Định vị bản thân dựa trên Giá trị cốt lõi

Bài giảng

 

Câu nói cảm hứng:

Bài tập:

 

Ngày: 29/5/2021 - đăng bởi: QuangPN
QuangPN 05/30/2021 10:02:23 PM

Tag: #Nghề truyền cảm hứng (Ruby):

----------------